FAQ

Finn oss

Våre treningslokaler finner du i Søndre gt. 13.

Her finner du en lys og luftig treningssal.

 

Det er gode parkeringsmuligheter ved Claes Ohlson.

Kart bilde

Åpningstider

Vi har åpent i forbindelse med timene våre fra søndag til og med fredag. Dørene åpnes minimum et kvarter før timen starter.

Prøvetime

Har man ønske om å prøve vårt treningstilbud, tar man kontakt via vår Facebook side eller på gnistpost@gmail.com og ber om en drop-in time. Denne koster kr. 150,- og kan betales enten med Vipps eller kontant.

Hvordan blir jeg medlem

Ditt medlemskap registrerer du enkelt selv på www.gnist.me eller på vår Facebook side Gnist Mo i Rana. Der finner du en ”bli medlems link”.

Vi benytter elektronisk signering av avtalegiro, så ha Bank ID, brikke eller mobil klar.

Ved medlemskap for ungdom 16-18 år, trenger vi bekreftelse/opplysninger om foresatte og ansvarlig betaler. Det ligger link til eget skjema for ungdom i bli medlemslinken på vår hjemmeside og facebookside.

Hvordan melder jeg meg på timer

Du melder deg på timer via vår app BOOST System.

Saltimer for bedrifter

Gnist kan tilby trening for bedrifter. Dette tas fortløpende stilling til ut i fra kapasitet. Send forespørsel enten via vår Facebook side Gnist Mo i Rana, eller ta kontakt via vår mailadresse gnistpost@gmail.com.

Saltimer for idrettslag

Gnist kan tilby trening for idrettslag. Dette tas fortløpende stilling til ut i fra kapasitet. Send forespørsel enten via vår Facebook side Gnist Mo i Rana, eller ta kontakt via vår mailadresse gnistpost@gmail.com.

Trivselsregler

Alle registrerer seg på nettbrettet som ligger i ventesonen.

Det skal alltid benyttes rene innesko.

Ta med håndduk til treningstimen.

Tørk av matte med rengjøringsspray som står i lokalet.

Rydd på plass utstyr etter bruk.

Elektronisk signering av avtalegiro

Ved å melde deg inn via nett, vil du etter å ha fylt ut din kontakt informasjon og huket av for ”jeg har lest og akseptert avtalevilkårene”, få opp en bolk ”gå videre til signering av avtalegiro avtale”. Vi benytter Bank ID for elektronisk signering av avtalegiro avtalen. Så ha derfor din Bank ID brikke klar, eller Bank ID for mobil tilgjengelig.

Du har selv ansvar for at avtalegiroen som er inngått er aktiv i nettbanken, og at beløpet blir trukket på forfallsdato. Det kan ta noen dager fra avtalegiro avtalen er opprettet til den er aktiv i banken. Får du en faktura, må du derfor betale den.

Informasjon og bekreftelse på bestilling av medlemskap

Du vil etter bestilling av medlemskap motta din velkomstmail med bekreftelse på din bestilling og våre vilkår. Du vil også motta all informasjon du trenger for å kunne booke deg på timer.

Kan jeg ”fryse” medlemskapet

I utgangspunktet kan man ikke fryse sitt medlemskap, men ved sykdom, graviditet og andre spesielle dokumenterte tilfeller kan det være mulig.

Oppsigelse av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap gjøres skriftlig og sendes til: gnistpost@gmail.com. Du vil deretter motta en bekreftelse fra oss på når din treningsavtale opphører. Det er 1 måneds oppsigelsfrist regnet fra første månedsskifte etter mottatt oppsigelse. siste belastning vil derfor alltid gjøres i måneden etter at oppsigelsen er mottatt.

For årskontrakter sendes det automatisk ny faktura når abonnementet går ut. Hvis man ikke ønsker forlengelse, må man gi beskjed om dette på gnistpost@gmail.com. Deretter mottar du kreditnota for belastet beløp.

Medlemsapp

Medlemsappen anbefales. Den gir informasjon om ditt medlemskap, faktura og logg over besøk. Du finner også oversikt over timer som finnes på timeplanen. Her kan du enkelt melde deg på eller melde deg av en time. Du vil også få mulighet til å sette deg på venteliste. Du vil motta sms hvis du får plass på timen.

Avtalegirotrekk

Avtalegiroavtale er en betalingsløsning der banken sørger for at regningene fra oss blir betalt til riktig dato. Trekk via din avtalegiroavtale utføres den 1. i hver måned, forskuddsvis.

Hvis du bytter bank, er du nødt til å opprette en ny avtalegiroavtale i den nye banken. Ta da kontakt med oss slik at vi får sendt deg link for ny aktivering av avtalegiroavtalen.

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen:

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene:

Selger er GnistMo SA, Langmoheia 19 D, 8626 Mo i Rana, gnistpost@gmail.com , tlf 47022058 org.nr 998 615 984 og betegnes heretter som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes heretter som kjøper/kjøperen.

Pris:

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har bekreftet bestillingen/betalingen i Vipps. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i applikasjonen eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde har innsett at det forelå en slik feil.

Betalingen:

Selgeren kan kreve betaling for varen i det tidspunkt ordren er bekreftet av kjøperen i Vipps. Ved betaling med Vipps er kunden ansvarlig for at det foreligger riktig beløp. Kontoen som er lagt inn på Vipps vil bli belastet samme dag som ordren blir reservert.

Levering:

Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har mottatt kjøpsbekreftelse. Kjøper har ansvar for å sjekke at varen er levert i Applikasjonen, og at kjøper har tilgang til denne varen.

Angrerett:

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøp av gruppetimer, PT-timer og andre tidsbestemte kjøp er unntatt fra angrerett. Jf. Angrerettloven § 2, bokstav g og jf. Angrerettloven § 22, bokstav m. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angrerett. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

Forsinkelser og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav:

Dersom selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse:

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene fall bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning:

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist:

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2.mnd fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dersom varen har en mangle og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering:

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag:

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold:

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving:

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti:

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger:

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning:

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 40 06 00. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.